กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มอบรมเจ้าหน้าที่ด่านหน้า พร้อม รับ-ส่งผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด­19 เพื่อนำทักษะความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้ [...]

ประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 [...]

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564 “การขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ”

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทาง [...]

โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2

เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหนะ พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้ [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน