กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนเมื่อว้นที่ 3 กรกฏาคม 2563 [...]

ประชุม อสม. ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ในการประชุมครั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน [...]

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี2563 (รอบเก็บตก)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563 (รอบเก็บตก) ตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563 ของจ [...]

โครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดอบรม โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ให้กับ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน