กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินโครงการกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนพิจารณา​กลั่นกรองแผนงานโครงการ [...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ด้วยแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา(Developmental Evaluation-DE) ช่วงต้นน้ำ : กรณี ธรรมนูญสุขภาพ ลำพูน

เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตามความสมัครใจและตามความพร้อมของชุมชน และมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนมีเครื่องมือกำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติร่วม อันจะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ เสริมสร้างความรักความสามัคคีใ [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน