กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมืิ่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 [...]

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพฤหัสที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน [...]

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. นายประภัสร์ ภู่เจริญ [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะเเทรกซ้อน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะเเทรกซ้อน "ป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง" [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน