กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน


ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID­19) และ โครงการอสม.ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ อาคารคุณธรรม 36 [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกเข้ม (เข็ม 1,2,3,4)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ­19 ทุกเข้ม (เข็ม 1,2,3,4) แบบ Walk In [...]

เทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3

เทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด­19 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล [...]

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน [...]


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน