คณะกรรมการบริการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนนายประภัสร์ ภู่เจริญ 

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน   ประธานคณะกรรมการ  
2 นายสิริวุฒิ  คำธิตา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 นายบุญเลี้ยง คุ้มอรุณรัตนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4 นายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
5 นายไพศาล สงวนวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
6 นางสาววราภรณ์ มูลธง ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิฯ กรรมการ
7 นางแสงทอง คำพรหม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรรมการ
8 นางสมพร คุโณปการพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรรมการ
9 นางธงชัย ชัยศรีมา ผู้แทนชุมชน กรรมการ
10 พ.ต.ท.ประธาน พรพิริยะวงษ์ ผู้แทนชุมชน กรรมการ
11 ด.ต.ประหยัด สุทธิแสน ผู้แทนชุมชน กรรมการ
12 นางบุญทิวา เทียมราช ผู้แทนชุมชน กรรมการ
13 นางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์ ผู้แทนชุมชน กรรมการ
14 นางคำเสาร์ ทาแก้ว ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ กรรมการ
15 ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน   กรรมการและเลขานุการ
16 ผู้อำนวยการกองการแพทย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการ : https://drive.google.com/file/d/1IF-F9YEMr4FCqwfUr6lHrzl7KjRKms5u/view?usp=share_link

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายบัญเลี้ยง คุ้มอรุณรัตนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
2 ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน                                        รองประธานอนุกรรมการ
3 หัวหน้าสำนักปลัด     อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการกองช่าง     อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   อนุกรรมการ
6 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   อนุกรรมการ
7 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   อนุกรรมการ
8 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   อนุกรรมการ
9 ผู้อำนวยการกองคลัง     อนุกรรมการ
10 ผู้อำนวยการกองการศึกษา     อนุกรรมการ
11 นางเพชรา นพบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อนุกรรมการ
12 นางสาวอภิญญา จันทร์ต๊ะอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการ
13 ผู้อำนวยการกองการแพทย์   อนุกรรมการและเลขานุการ
14 นางสาววราภรณ์ มูลธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ

คำส่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ : https://drive.google.com/file/d/1XcaJQ2Xvzd91hi6Z1VZhABMh8shG8MZo/view?usp=share_link