ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 1

โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 24 โครงการ (ปีงบประมาณ 2562)

https://drive.google.com/open?id=1Vr0BFMi3EaudPMxrq0aZytvKAFmbazQu