ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 2

โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 8 โครงการ (ปีงบประมาณ 2562)

https://drive.google.com/open?id=1J4R3If9cm_rhXTEl-sdIK9GNGOp38brD