ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 3

โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นทีดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกํารพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนําและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 โครงการ (ปีงบประมาณ 2562)

 

https://drive.google.com/open?id=1pMhYOOGcAxwZBCh5gqg3JhCTVky--WTg