ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 1

โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 20 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

 

https://drive.google.com/open?id=1yr7SwKAvyzBDhFOcwrA8lJjDcNHkDsnI