ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 2

สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

 

https://drive.google.com/open?id=14sq4-vAs0gXGBTxBmcV1JKz7pDf4aMud