ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 5

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

https://drive.google.com/open?id=1RQNwG7MVRYZuDi9IiO6D7DJ5y9nxarHZ