ปีงบประมาณ 2559 | โครงการประเภท 1

โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริิการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จำนวน 26 โครงการ (ปีงบประมาณ 2559)

 

https://drive.google.com/open?id=1T4HehZII7BcQnPK6A3vpZZsZAF-eFKg2


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 2020-01-21-0975496.pdf
2 2020-01-21-6325588.pdf