ปีงบประมาณ 2559 | โครงการประเภท 3

สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์พัฒนา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2559)

 

https://drive.google.com/open?id=1LsFgjAIz5dIxVHSByNILV8x2MPLuJIH1