ปีงบประมาณ 2560 | โครงการประเภท 1

โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 22 โครงการ (ปี 2560)

https://drive.google.com/open?id=1QTA0-McJtq5wJ8XI_5fk7zGl1JtdBb6v