ปีงบประมาณ 2560 | โครงการประเภท 3

โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 5 โครงการ (ปีงบประมาณ 2560)

https://drive.google.com/open?id=13A8Ux_QnnF7j6P_czkYm9FPjUUnJmv5T