ปีงบประมาณ 2560 | โครงการประเภท 5

โครงการประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ (ปีงบประมาณ 2560)

https://drive.google.com/open?id=1g1A74F08lpmx_-lmLwqpt93X1bQc8lMt