ปีงบประมาณ 2566 | โครงการประเภท 1

1. โครงการอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ 2566

2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2566

3.โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

4.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

5.โครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 

6.โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2566

7.โครงการเด็กไทยสายตาดีเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566

8.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566

9.โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มเสี่ยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน"ป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง” ประจำปีงบประมาณ 2566

10.โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง
ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2566

11.โครงการใสใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566

12.โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566

13.โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ปีงบประมาณ 2566

14.โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำ และอบรมผู้ประกอบการร้านชำ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ประจำปีงบประมาณ 2566

15.โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปีงบประมาณ 2566

16.โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566

17.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (การสร้างสุขภาวะวิถีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2566

18.โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566

19.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

20.โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2566

21.4.โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ 2566

22.โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจประจำปีงบประมาณ 2566

23.โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ปี 2566

24.โครงการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น : แปะลดปวดเข่าด้วยแผ่นสมุนไพรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566

25.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก
(ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

26.โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566