ปีงบประมาณ 2566 | โครงการประเภท 2

1.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2566

2.โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2566

3.โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือ ร่วมใจรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2566