ปีงบประมาณ 2566 | โครงการประเภท 3

1.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566

2.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2566

3.โครงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

4.โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 

5.โครงการติดอาวุธสูงวัยห่างไกลพลัดตกหกล้ม เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

6.โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566

7.โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ ประจำปี 2566

8.โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ ในการฟื้นฟู กายภาพบำบัดให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566