ปีงบประมาณ 2566 | โครงการประเภท 4

1.โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566

2.โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัด บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566

3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการบริหาร กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2566