หัวข้อ โครงการประเภท
โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 24 โครงการ (ปีงบประมาณ 2562) 1
โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 8 โครงการ (ปีงบประมาณ 2562) 2
โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นทีดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกํารพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนําและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 โครงการ (ปีงบประมาณ 2562) 3
โครงการประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ (ปีงบประมาณ 2562) 4
โครงการประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ (ปีงบประมาณ 2562) 5