หัวข้อ โครงการประเภท
ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 1
ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 2
ประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ 3
ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 4
ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่ 5