ปีงบประมาณ 2560 | โครงการประเภท 1

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  (ประจำปี 2560)

1. โครงการอนามัยแม่และเด็กประจำปี`งบประมาณ 2560
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560
3. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2560
4. โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ2560
5. โครงการอนามัยโรงเรียน(สมุนไพรกำจัดเหา)ปีงบประมาณ 2560
6. โครงการให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง งบประมาณ 2560
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2560
8. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560
9. โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560
10. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560
11. โครงการใช้สมุนไพรท้องถิ่น : บำบัดบาทา แก้ชาผู้ป่วยเบาหวานปีงบประมาณ 2560
12. โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2560
13. โครงการใสใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560
14. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560
15. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560
16. โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำและอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)ประจำปีงบประมาณ 2560
17. โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปีงบประมาณ 2560 (ยกเลิกโครงการ)
18. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560
19. โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560
20. โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ปีงบประมาณ 2560
21. โครงการชุมชนร่วมใจ บ้านสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ 2560