ปีงบประมาณ 2560 | โครงการประเภท 2

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2560)

1. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2560
2. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2560
3. โครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ 2560
4. โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือ ร่วมใจรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2560