ปีงบประมาณ 2560 | โครงการประเภท 3

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ (ปีงบประมาณ 2560)


1. โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560
2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2560
3. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560
4. โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560