ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 2

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561) 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2561
2. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2561
3. โครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ 2561
4. โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือ ร่วมใจรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2561