ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 3

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

1. โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
2. โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากและโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองลำพนประจำปีงบประมาณ 2561
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2561
4. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
5. โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2561