ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 4

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 3 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
2. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัด บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
3. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ยกเลิก)