ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 1

โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

1. โครงการอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ 2562
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2561
3. โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ2562
4. โครงการอนามัยโรงเรียน (สมุนไพรกำจัดเหา) ปีงบประมาณ 2562
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2562
6. โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2562
7. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
8. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562
9. โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562
10. โครงการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหอบหืดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2562
11. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตนสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562
13. โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2562
14. โครงการใสใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
15. โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562
16. โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ปีงบประมาณ 2562
17. โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำ และอบรมผู้ประกอบการร้านชำ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ประจำปีงบประมาณ 2562
18. โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปีงบประมาณ 2562
19. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
20. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562
21. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
22. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
23. โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับบุคลากรสุขภาพ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี งบประมาณ 2562
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)เทศบาลเมืองลำพูน
25. โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
26. โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจประจำปีงบประมาณ 2562