ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 2

สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2562
2. โครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ 2562
3. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2562
4. โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือ ร่วมใจรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2562
5. โครงการสร้างเสริมสุขภาพสตรีแม่บ้านชุมชนมหาวัน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพดีไม่ต้องอด เติมเต็มผักผลไม้ในชุมชนมหาวัน 2562