ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 4

โครงการประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ (ปีงบประมาณ 2562)

1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
2. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการบริหาร กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
4. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัด บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562