ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 5

โครงการประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ปี 2562