ปีงบประมาณ 2563 | โครงการประเภท 1

ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

1. โครงการอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2563
3. โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
4. โครงการอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
6. โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
7. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
9. โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
10. โครงการใสใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563
11. โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563
12. โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
13. "โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำ และอบรมผู้ประกอบการร้านชำ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ประจำปีงบประมาณ 2563"
14. โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปีงบประมาณ 2563
15. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563
16. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
17. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563
18. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
19. "โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับบุคลากรสุขภาพ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี งบประมาณ 2563"
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)เทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2563
21. โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563
22. โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
23. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์มณีเวชเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 
24. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปี 2563 (ยกเลิก)
25. โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองลำพูน (LTC) ปี 2563
26. โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563
27. โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563