ปีงบประมาณ 2563 | โครงการประเภท 2

ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1. โครงการมหาวันก้าวใหม่ตามแบบอย่างวิถีไทย ห่างไกลยาเสพติดชุมชนมหาวัน 2563 (ยกเลิก)
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563
3. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
4. โครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ 2563
5. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563
6. โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือ ร่วมใจรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2563
7. โครงการลดโรค ลดพุง แบ่งปันความสุขด้วยลีลาประกอบเพลงชุมชนมหาวัน 2563 (ยกเลิก)
8. โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนมหาวัน 2563 (ยกเลิก)
9. โครงการอยู่อย่างไรให้ใจและกายเป็นสุข ชุมชนมาหาวัน 2563 (ยกเลิก)