ปีงบประมาณ 2563 | โครงการประเภท 3

ประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

1. โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
2. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
4. โครงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
5. โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยกเลิก)
6. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563
7. โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563