ปีงบประมาณ 2563 | โครงการประเภท 5

ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่


1. โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (Covid-19)ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563