ปีงบประมาณ 2564 | โครงการประเภท 1


1. โครงการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
3. โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
4. โครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
6. โครงการ ทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2564
7. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564
9. โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มเสี่ยง“เสริมพลังเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดัน – เบาหวานเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564”
10. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก.: นวดกายสบายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (นวดตนเองเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2564)
11. โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2564
12. โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
13. โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
14. โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน(ผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2564
15. โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำและอบรมผู้ประกอบการร้านชำ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ประจำปี งบประมาณ 2564
16. โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปีงบประมาณ 2564
17. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564
18. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (หมู่บ้านวิถีใหม่) ประจำปี 2564
19. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี งบประมาณ 2564
20. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ให้ห่างไกลโรคจากการทำงานประจำปีงบประมาณ 2564
21. โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี งบประมาณ 2564
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) เทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564
23. โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564
24. โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจประจำปีงบประมาณ 2564
25. โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ปี 2564
26. โครงการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น : กินผักพื้นบ้านทานสมุนไพรปรุงอาหารให้เป็นยาประจำปี 2564
27. โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564 “ขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ”
28. โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564