ปีงบประมาณ 2564 | โครงการประเภท 2

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
2. โครงการอสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือร่วมใจ รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ 2564
3. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564
4. โครงการอสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2564
5. โครงการลดโรค ลดพุง แบ่งปันความสุขด้วยลีลาการฟ้อนเจิง ชุมชนมหาวัน 2564
6. โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนมหาวัน 2564
7. โครงการอยู่อย่างไรให้ใจและกายเป็นสุข ชุมชนมหาวัน 2564