ปีงบประมาณ 2564 | โครงการประเภท 3

1. โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
2. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2564
4. โครงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
5. โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี งบประมาณ 2564
6. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564
7. โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบปะมาณ 2564