ปีงบประมาณ 2564 | โครงการประเภท 4

1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564
2. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัด บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564