ปีงบประมาณ 2565 | โครงการประเภท 2

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทที่ 2
สนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง  
1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2565 135,600
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง  
2 โครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ 2565 78,020
3 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2565 106,905
4 โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือ ร่วมใจรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2565 17,495
5 โครงการคนสันดอนรอมสูงวัยมีคุณค่าไม่สร้างปัญหาให้สังคม 60,140