ปีงบประมาณ 2565 | โครงการประเภท 5

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทที่ 5
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่

กรณีภัยพิบัติ/ฉุกเฉิน  
1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ประจำปีงบประมาณ 2565         100,000
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565         100,000