หัวข้อ โครงการประเภท
โครงการอนามัยแม่และเด็กประจำปี 2559 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคฯ ประจำปี 2559 1
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อยฯ ประจำปี 2559 1
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 1
โครงการศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปากนักเรียนฯ ประจำปี 2559 1
โครงการศึกษาผลกระทบภาวะหมอกควันไฟป่าที่มีผลต่อสุขภาพฯ 1
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (ครีมกำจัดเหา) 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ 1
โครงการถอดบทเรียนงานเยี่ยมบ้านฯ (home health care) 1
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มฯ 1
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนฯ 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 1
โครงการใช้สมุนไพรท้องถิ่น บำบัดบาทา แก้ชา ผู้ป่วยเบาหวานฯ 1
โครงกาพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการฯ (care giver) 1
โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 1