หัวข้อ โครงการประเภท
โครงการใสใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูนฯ 1
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯ 1
โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2559 1
โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำและอบรมผู้ประกอบการร้านชำฯ 1
โครงการเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพรหญ้าดอกขาวฯ 1
โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการฯ ปี 2559 1
โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 1
โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์ฯ 1
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างฯ (ผักติดดาว) 1
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างฯ (ผักติดดาว) - 2 1
โครงการชุมชนร่วมใจ บ้านสะอาด ปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 2 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียนฯ 1
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ปี 2559 2
โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 2
โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2559 2