หัวข้อ โครงการประเภท
โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2559 2
โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กฯ 3
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2559 3
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุฯ 3
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนฯ 3
โครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการฯ 3
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 4
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพสัญจร - นอกสถานที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ 4