หัวข้อ โครงการประเภท
ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 20 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561) 1
ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561) 2
ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561) 3
ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 3 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561) 4
ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561) 5