หัวข้อ โครงการประเภท
ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 1
ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2
ประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3
ประเภทที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 4
ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่ 5