หัวข้อ โครงการประเภท
โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริิการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จำนวน 26 โครงการ (ปีงบประมาณ 2559) 1
โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2559) 2
โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์พัฒนา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2559) 3
โครงการประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1 โครงการ (ปีงบประมาณ 2559) 4