ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 3

สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

https://drive.google.com/open?id=1Mt_IROtnOqEpFnQ1PIqYB6IGzAGIJEGp