ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 1

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 20 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

1. โครงการอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ 2561
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2561
3. โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ2561
4. โครงการอนามัยโรงเรียน (สมุนไพรกำจัดเหา) ปีงบประมาณ 2561
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2561
6. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
7. โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
8. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
9. โครงการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น : การพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่า ปีงบประมาณ 2561
10. โครงการให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก : โยคะบำบัดโรคสำหรับผู้สูงวัย ปีงบประมาณ2561
11. โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ2561
12. โครงการใสใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
13. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561
14. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
15. โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำและอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)ประจำปี
16. โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปีงบประมาณ 2561(ยกเลิก)
17. โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2561
18. โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561
19. โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ปีงบประมาณ 2561
20. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561