ปีงบประมาณ 2561 | โครงการประเภท 5

ผลการดำเนินโครงการประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือพิบัติภัยในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561)

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2561