ปีงบประมาณ 2562 | โครงการประเภท 3

โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นทีดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกํารพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนําและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  (ปีงบประมาณ 2562)

1. โครงการคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
2. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2562
4. โครงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2562
5. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
6. โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2562