ปีงบประมาณ 2564 | โครงการประเภท 5

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ปี 2564